KVALIFIKACE

pro vaše povolání

vzdělávání • zkoušky • profesní kvalifikace

Dotace na vzdělávání zaměstnanců


Čerpejte finanční prostředky z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II a získejte kvalifikaci pro Vaše zaměstnance za zlomkovou cenu.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen "POVEZ II") nabízí úhradu 85 % z ceny kurzu a úhradu až 100% mzdových nákladů za dobu strávenou na školení. Projekt POVEZ II je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Žádosti jsou podávány k místně příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR dle místa výkonu práce zaměstnanců navržených ke vzdělávací aktivitě.

Dotaci je  možné využít pro financování rekvalifikačního kurzu Manažer posuzování shody výrobků, který pro vás pořádáme. AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ NÁBOR ÚČASTNÍKŮ.

Rekvalifikační kurz Manažer posuzování shody výrobků  v ceně 49.900,- Kč bez DPH je možné získat, s využitím podpory z projektu POVEZ II, za pouhých 7.500,- Kč bez DPH. Dále pak jsou zaměstnavateli refundovány mzdové náklady za čas jeho zaměstnanců strávený na školení, a to až do výše 19.503,- Kč měsíčně za každého proškoleného zaměstnance. CELKOVĚ TAK ZAMĚSTNAVATEL ZA KAŽDÉHO PROŠKOLENÉHO ZAMĚSTNANCE OBDRŽÍ ZE STRANY ÚŘADU PRÁCE ČR ČÁSTKU 61.918,- Kč (plátce DPH) / 79.882,- Kč (neplátce DPH).

Národní soustava kvalifikací


Národní soustava kvalifikací je definována zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále zákon).

Cílem zákona je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti, dovednosti a kompetence bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.). Není zde podstatná vzdělávací cesta, ale osvojení požadovaných kompetencí.

Zákon ustanovuje Národní soustavu kvalifikací (dále NSK) a definuje, co je jejím obsahem, jak a kým jsou kvalifikace popisovány a schvalovány, podle jakých pravidel probíhá ověřování a uznávání kvalifikací. Také stanovuje způsoby, jak lze prostřednictvím těchto kvalifikací dospět ke stupni vzdělání ve smyslu školského zákona.

 • NSK

  Národní soustava kvalifikací

  NSK je veřejně přístupný registr všech profesních kvalifikací rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí  pracovní činnosti.

  NSK tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a  zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi  stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

 • ÚPK

  Úplnou profesní kvalifikaci

  ÚPK definuje jako „odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání“ (např. cukrář, kadeřník, instalatér, ekonom, strojírenský technik aj.).

  Úplnou profesní kvalifikaci je možné získat, kromě již existujících způsobů, prostřednictvím NSK, tj. získáním profesních kvalifikací, které mohou skládat příslušnou úplnou profesní kvalifikaci. V případě, že existuje obor vzdělání (v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání) je možné si v souladu se školským zákonem složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku a získat tak výuční list, příp. maturitu a tím i odpovídající stupeň vzdělání. To je možné pouze za předpokladu, že zájemce/uchazeč předloží osvědčení o získaných příslušných profesních kvalifikacích (předepisuje kvalifikační standard profesní kvalifikace) a bude mu umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

 • PK

  PROFESNÍ KVALIFIKACI

  PK definuje jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Znamená to, že tyto soubory činností jsou většinou užší než povolání a podstatné pro ně je, že ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montáž nábytku, montáž výtahů, výroba čalouněných sedadel, sportovní masáž, vazba a aranžování květin, příprava studené kuchyně, výroba zmrzliny aj.).

 • Standardy

  Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím tzv. standardů,

  Na tvorbě standardů se podílí zaměstnavatelé, zejm. prostřednictvím sektorových rad:

  • Kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesní kvalifikaci),

  • Hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na profesní kvalifikaci).

 

Rekvalifikační kurz je zakončený národní srovnávací zkouškou z profesní kvalifikace. Zkouška probíhá před  před zkušební komisí autorizované osoby.

Společnost KOMORA s.r.o. je v současné době jedinou autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Manažer posuzování shody výrobků Národní soustavy kvalifikací, která získala oprávnění k ověřování dosažení odborné způsobilosti podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a současně jediným zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem Manažer posuzování shody výrobků, které získalo oprávnění k realizaci rekvalifikačního kurzu v předmětném programu, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. 

Profesní kvalifikaci získá každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace a prokáže tak znalost požadovaných kompetencí.

Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace (PK) je zákonem č. 179/2006 Sb. definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popř. ve dvou nebo ve více povoláních“.
Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnoticí standard. Na našich stránkách Vám pomůžeme s výběrem kvalifikace, informuje Vás o možnostech výuky a podmínkách zkoušky. Kvalifikační standard stanoví, co má uchazeč o zkoušku znát a umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnotící standard určuje průběh zkoušky. Jednotlivé standardy profesních kvalifikací naleznete pod odkazem http://www.narodnikvalifikace.cz 

Pro konkurenceschopnost ekonomiky jsou nejdůležitější lidské zdroje. Významným faktorem přitom je, aby na trh práce vstupovali lidé s kvalifikacemi, které odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, aby byli pro firmy co nejlépe uplatnitelní.

Rychlý vývoj technologií, změny v dělbě práce, vývoj nových druhů zboží i služeb, globalizace a s ní související přesuny jednotlivých výrob i celých odvětví mezi státy i kontinenty, to vše způsobuje, že dříve získané znalosti je třeba neustále rozvíjet a doplňovat. Teprve tak se vytváří a udržuje skutečná kvalifikace člověka potřebná pro uplatnění na trhu práce a postup po kariérové dráze.

Z výše uvedeného vyplývají dvě důležité zásady:

 •  Východiskem pro NSK jsou potřeby trhu práce. Ty jsou formulované a aktualizované prostřednictvím Národní soustavy povolání.
 • NSK, resp.standardy kvalifikací, jsou zdrojem pro vzdělávání a kritériem pro uznávání kvalifikací. Jsou zdrojem pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů středních škol i vzdělávacích programů dalších vzdělavatelů.

 


Členskými zeměmi EU byl přijat Evropský rámec kvalifikací (EQF), definující osm úrovní kvalifikací pomocí zobecněných znalostí, dovedností a kompetencí.

Každá členská země má za úkol zařadit každou svou kvalifikaci do jedné z těchto osmi úrovní. Cílem je, aby zaměstnavatelé v evropských zemích měli garance, že jestliže určitá kvalifikace je v určité úrovni, znamená to, že její nositel splňuje určitý společně nastavený etalon (EQF), ať je z kterékoliv členské země.

NSK, stejně jako EQF, rozlišuje osm kvalifikačních úrovní. Tyto úrovně jsou podrobně popsány svými deskriptory, které odpovídají deskriptorům adekvátních úrovní EQF. NSK je tak plně kompatibilní s EQF. Současně jsou kvalifikační standardy PK překládány do angličtiny a na požádání budou přikládány k Europasu.

Technik posuzování shody výrobků

Zaměstnanec s výše uvedenou kvalifikací disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti. Tato osoba zabezpečuje pouze posouzení shody výrobků.

Odborná způsobilost:

 1. Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech, definujicích posuzovaný výrobek
 2.  Výběr a posouzení správnosti technické dokumentace a záznamů pro procesy posuzování shody/stálosti vlasností
 3. Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
 4. Tvorba návodu k používání dle příslušné výrobkové komodity
 5. Tvorba návrhu štítku CE
 • Studijní materiál
 • Individuální studijní plán
 • Zkouška před autorizovanou osobou

 • Osvědčení v podobě věrejné listiny


Manažer posuzování shody výrobků

Zaměstnanec s výše uvedenou kvalifikací disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti. Tato osoba zabezpečuje kromě posouzení též prohlášení shody výrobků.

Odborná způsobilost:
 1. Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech, definujících posuzovaný výrobek
 2. Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
 3. Tvorba Prohlášení o shodě/vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity
 4. Ověření správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity
 5. Umístění označení CE na stanovené výrobky
 6. Použití dostupných metod v procesech ověřování a posuzování shody/stálosti vlastností
 7. Orientace v ustanoveních právních předpisů upravujících uchovávání technických dokumentů pro oblast posuzování a prohlašování shody v platném znění
 • Studijní materiál
 • Individuální studijní plán
 • Zkouška před autorizovanou osobou

 • Osvědčení v podobě veřejné listiny


Obchodník s realitami 

Obchodník s realitami zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi, asistuje při uzavírání smluv a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a pronájmu nemovitostí.

Odborná způsobilost:
 1. Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami
 2. Orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činností obchodníka s realitami
 3. Používání informačních technologií v praxi obchodníka s realitami
 4. Komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami
 5. Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí
 6. Aplikace etického kodexu CEPI při výkonu činnosti obchodníka s realitami
 7. Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
 • Studijní materiál
 • Individuální studijní plán
 • Zkouška před autorizovanou osobou

 • Osvědčení v podobě veřejné listiny

Autorizace


Naše společnost získala autorizaci, tedy povolení k provozování zkoušek a vydávání osvědčení, pro tyto profesní kvalifikace:

 • Manažer posuzování shody výrobků (kód 66-054-R),

 

 • Technik posuzování shody výrobků (kód 66-055-M),

 

 • Obchodník s realitami (kód 66-042-M).


Zástupci naší společnosti jsou členy sektorové rady sdružující odborníky, zástupce oborových živností a podnikatelů k vytvoření objektivních podmínek pro poskytování oborů na trhu práce. Prostřednictvím sektorových rad jsou vytvářeny možnosti pro uplatnění a ověření schopností a dovedností bez ohledu na úroveň vzdělání. Členové sektorových rad se přímo podílejí na tvorbě nových a úpravě stávajících profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Akreditace


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V současné době čekáme na rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, u kterého bylo požádáno o udělení akreditace pro rekvalifikační kurz "Manažera posuzování shody výrobků".

Tento kurz má být v intencích požadavků vyhlášky č. 176/2009 Sb., stanovující náležitosti o akreditaci vzdělávacího programu a organizaci vzdělávání v rekvalifikačním programu, zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Manažer posuzování shody výrobků (kód  66-054-R) .

Rekvalifikační kurzy

OBECNĚ O REKVALIFIKACÍCH

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Rekvalifikační kurz je vhodný ty, kteří se chtějí naučit něco nového a získat osvědčení o své kvalifikaci, pro ty, kteří nenašli ve svém dosavadním oboru uplatnění a chtějí získat nové zaměstnání, případně chtějí rozšířit svoji pracovní kvalifikaci, zkvalitnit aktuálně vykonávanou práci či naopak změnit své profesní zaměření.

Rekvalifikační kurzy mohou provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pod pojmem akreditovaný vzdělávací program se rozumí program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace. Cíle a obsah rekvalifikačního kurzu jsou plně v souladu s jinými právními předpisy upravujícími příslušnou kvalifikaci.

Po úspěšném absolvování závěřečné zkoušky účastníci rekvalifikačních kurzů získávají osvědčení o rekvalifikaci, příp. osvědčení o získání profesní kvalifikace s celoevropskou platností.

Aktuálně je možné čerpat finanční podporu z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, v rámci kterého je možné získat 85% na cenu vzdělávacího kurzu a refundaci mzdových nákladů za čas strávený na školení.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ MANAŽER POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ

KOMORA s.r.o. získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k realizaci rekvalifikačního kurzu Manažer posuzování shody výrobků. Tento kurz je zakončený autorizovanou zkouškou z profesní kvalifikace Manažer posuzování shody výrobků (kód  66-054-R) .

Rekvalifikační kurz slouží k získání způsobilosti pro zajištění úplného životního cyklu posouzení a prohlášení shody (vlastností) příslušného typu stanoveného výrobku.

Úspěšný absolvent rekvalifikačního kurzu „Manažer posuzování shody výrobků“ disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti plnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Výkon profese představuje expertní činnost, uplatňovanou především ve výrobních podnicích či v poradenských organizacích a dále u osob autorizovaných/notifikovaných u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ŮNMZ), případně u certifikačních orgánů certifikujících výrobky, akreditovaných Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Absolvent kurzu je schopen zajistit komplexní proces posuzování i prohlašování shody výrobků a vykonávat funkci pověřené osoby k podepisování příslušných typů „Prohlášení…“, v souladu s legislativními požadavky vztahujícími se k příslušné výrobkové komoditě. 

Zaměstnavatel obsazuje pracovní pozici Manažer posuzování shody výrobků v případě, že zamýšlí získat vyšší úroveň záruk a postihnout celý životní cyklus procesů a činností realizovaných při posuzování a prohlašování shody výrobků.

Manažer posuzování shody výrobků musí prokázat interdisciplinární kompetence a být komplexním pracovníkem s maximální orientací v problematice posuzování shody výrobků. Dílčí kompetence musí být založeny na vědomostním potenciálu i vlastní edukační činnosti, komunikačních schopnostech a efektivitě jejich používání, diagnostických a osobnostních kompetencích, s přihlédnutím k nezbytné míře adaptability, umožňující orientaci ve změnách rámce využívaného k posuzování shody výrobků a schopnosti informovat o nich ostatní zainteresované strany. Zaměstnanec musí disponovat kompetencemi pro zvládnutí moderních informačních technologií včetně modelování procesů posuzování shody. Mimo uvedené primární kompetence k zajištění úplného životního cyklu posuzování a prohlašování shody výrobků musí Manažer posuzování shody výrobků prokázat i sekundární kompetence ke kooperaci, podnikavosti, uplatňování správné výrobní praxe, uspokojování očekávání zaměstnavatele, výkonnosti, samostatnosti, aktivnímu přístupu, celoživotnímu učení, zvládání zátěže ad.

Tato požadovaná kvalifikace je na trhu práce unikátní, vychází z potřeb zaměstnavatelů a legislativního rámce, určeného zákony ČR, směrnicemi Evropského parlamentu a Rady a dále nařízeními vlády ČR.

Komplexní výuka probíhá prezenční formou. Problematika posuzování stanovených výrobků a jejich typů v dílčích výrobkových komoditách je opřena především o národní legislativní předpisy – zákony a nařízení vlády a předpisy platné na jednotném trhu EHS (EU) – nařízení a směrnice, přičemž každá výrobková komodita nachází oporu v samostatném legislativním předpisu.

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace. Zkouška z profesní kvalifikace se řídí hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard, kvalifikační standard a další dokumenty naleznete zde: 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1779-Manazer_posuzovani_shody_vyrobku/revize-2314

Přehled kompetencí profesní kvalifikace "Manažer posuzování shody výrobků" (kód: 66 -054-R):

1) Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních přdpisech definujících posuzovaný výrobek;

2) Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí;

3) Tvorba Prohlášení o shodě/vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity;

4) Ověření správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity;

5) Umístění označení CE na stanovené výrobky;

6) Použití dostupných metod v procesech ověřování a posuzování shody / stálosti vlastností;

7) Orientace v ustanoveních právních přepisů upravujících uchovávání technických dokumentů  pro oblast posuzování a prohlašování shody v platném znění.

Celková časová dotace kurzu  odpovídá 122 hodinám. Kurz je dozdělen do 16 výukových dní.

Kurz začíná běžet od 10. září 2019.

Kurz  probíhá v následujících dnech: 14.5., 15.5., 16.5., 22.5., 23.5., 28.5., 29.5., 30.5., 4.6., 5.6., 6.6., 12.6., 13.6., 19.6., 27.6., 28.6.2019.

Cena kurzu: 49.900,- Kč bez DPH. Na úhradu kurzu je možno čerpat příspěvek úřadu práce nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. (S využitím dotace z veřejný zdrojů činí kurzovné pouhých 7.500,- Kč bez DPH. Dále pak zaměstnavatel získává refundaci mzdových nákladů za dobu strávenou na školení až do výše 19.503 Kč měsíčně za každého proškolovaného zaměstnance).

Místo konání kurzu: Okresní hospodářská komora Most, Višňová 666, Most. 

Zakončení kurzu: zkouškou před autorizovanou osobou v rozsahu 6 - 7 hodin (zástupci společnosti KOMORA s.r.o.) dne 31.10.2019.

Uchazeč po zdárném složení závěrečné zkoušky obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace s platností po celé Evropské unii.

Kurz je možno absolvovat také v kombinované formě v rozsahu 42 výukových hodin prezenčně a 80 výukových hodin distančně.

Obsah kurzu Manažer posuzování shody výrobků se zaměřením na strojní zařízení: 

 • Úvod do problematiky posuzování shody
 • Zákon č. 22/1997 Sb.
 • Zákon č. 90/2016 Sb.
 • Zákon č. 174/1968 Sb.
 • Norma ČSN EN ISO/IEC 17050-1: 03/2011
 • Zákon č. 102/2001 Sb.
 • Interní certifikační orgány
 • Technické předpisy k provedení zákona č. 22/1997 Sb.
 • Technické přepisy k provedení zákona č. 90/2016 Sb.
 • Posuzování shody ocelových konstrukcí
 • Kategorie VTZ a vazba na stanovené výrobky
 • Označování a řazení norem 

Vzdělavatel má právo určit výrobkovou komoditu, na kterou bude kurz vč. závěrečné zkoušky zaměřen.

Kurzisté obdrží mj. školící materiály, přístup k legislativním předpisům, vzory dokumentů a svazek příkladů k procvičování. Naučí se pracovat s programem eDrawings Viewer sloužícímu k 3D prohlížení, animaci, sestavování či rozkládání technických výkresů.

Kurzistům je umožněno klást případné dotazy prostřednictvím softwarových aplikací Sli:do a Miya. Tyto nástroje bude možné využívat také během prezenční výuky pro zvýšení efektivity výkladu, získávání zpětné vazby, apod.

DOTACE NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanů II (POVEZ II) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu  ČR a realizován Úřadem práce České republiky na základě výzvy č. 021 z Operačního programu Zaměstnanost. 

Projekt je určen jak zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, tak osobám samostatně výdělečně činným.

Na cenu kurzu je možno čerpat finanční dotaci. V projektu POVEZ II  je hrazeno 85% nákladů za vzdělávací aktivity. Dále je možno proplatit až 100% mzdových nákladů za čas strávený na školení – ušlou mzdu zaměstnanců.

KOMORA s.r.o. zajišťuje služby vedoucí k poskytnutí finanční podpory pro účastníky kurzu zcela zdarma.

V případě Vašeho zájmu o kurz prosím vyplňte a podepiště přihlášku

Přihlášku prosím zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Závěrečné zkoušky

Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy kvalifikací. Nemusíte chodit do školy, abyste toho dosáhli. Informujte se, jaké znalosti / dovednosti musíte pro danou kvalifikaci prokázat.

Ověřování a uznávání profesních kvalifikací (dále PK) podle zákona č. 179/2006 Sb. provádějí tzv. autorizované osoby, a to podle hodnoticích standardů příslušných PK.

Ověřování probíhá formou zkoušky. U zkoušky musí uchazeč způsobem stanoveným v hodnoticím standardu prokázat všechny kompetence uvedené vkvalifikačním standardu podle kritérií a dalších pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Pokud je prokáže, obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace je celostátně platný doklad, který obsahuje kromě údajů o uchazeči, o autorizované osobě a o zkoušce i výčet prokázaných a uznaných odborných způsobilostí. Osvědčení i záznamy o průběhu a výsledku zkoušky jsou archivovány podle ustanovení právních předpisů o archívnictví.


Podmínky zkoušky jsou uvedeny v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace. Hodnotící standard uvádí mj.  přehled kompetencí a soubor kritérií určujících, jakým způsobem má uchazeč u zkoušky danou kompetenci prokázat. Dále pak organizační a metodické pokyny ke zkoušce (pokyny k realizaci zkoušky, způsob hodnocení, počet zkoušejících), nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky (doba pro přípravu, čas pro vykonání zkoušky).

Termíny


8

Července

pondělí

Manažer posuzování shody výrobků


 • 8:00 AM
  Registrace
 • 8:30 AM
  Snídaně
 • 9:00 AM
  Přivítání
 • 9:30 AM
  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • 10:00 AM
  1. část zkoušky
 • 1:00 PM
  Oběd
 • 1:30 PM
  2. část zkoušky
 • 2:30 PM
  Pauza na kávu
 • 3:00 PM
  3. část zkoušky
 • 6:00 PM
  Vyhlášení výsledků zkoušky / předání osvědčení
 • 6:45 PM
  Diskuze se zkoušejícím

9

Července

středa

Technik posuzování shody výrobků


 • 8:00 AM
  Registrace
 • 8:30 AM
  Snídaně
 • 9:00 AM
  Přivítání
 • 9:30 AM
  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • 10:00 AM
  1. část zkoušky
 • 1:00 PM
  Oběd
 • 1:30 PM
  2. část zkoušky
 • 2:30 PM
  Pauza na kávu
 • 3:00 PM
  3. část zkoušky
 • 6:00 PM
  Vyhlášení výsledků zkoušky / předání osvědčení
 • 6:45 PM
  Diskuze se zkoušejícíím

Harmonogram kurzu:

14.5.2019, 15.5.2019, 16.5.2019, 22.5.2019, 23.5.2019, 28.5.2019, 29.5.2019, 30.5.2019, 4.6.2019, 5.6.2019, 6.6.2019, 12.6.2019, 13.6.2019, 19.6.2019, 27.6.2019, 28.6.2019.

Celková dotace kurzu odpovídá 122 hodinám. Poté následuje zkouška z profesní kvalifikace. Termíny zkoušek naleznete výše.

Všechna práva vyhrazena © 2018 Komora s.r.o. Višňová 666, CZ-43401 Most, IČ:27282252