Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace (PK) je zákonem č. 179/2006 Sb. definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popř. ve dvou nebo ve více povoláních“.
Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnoticí standard. Na našich stránkách Vám pomůžeme s výběrem kvalifikace, informuje Vás o možnostech výuky a podmínkách zkoušky. Kvalifikační standard stanoví, co má uchazeč o zkoušku znát a umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnotící standard určuje průběh zkoušky. Jednotlivé standardy profesních kvalifikací naleznete pod odkazem http://www.narodnikvalifikace.cz .
Pro konkurenceschopnost ekonomiky jsou nejdůležitější lidské zdroje. Významným faktorem přitom je, aby na trh práce vstupovali lidé s kvalifikacemi, které odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, aby byli pro firmy co nejlépe uplatnitelní.

Rychlý vývoj technologií, změny v dělbě práce, vývoj nových druhů zboží i služeb, globalizace a s ní související přesuny jednotlivých výrob i celých odvětví mezi státy i kontinenty, to vše způsobuje, že dříve získané znalosti je třeba neustále rozvíjet a doplňovat. Teprve tak se vytváří a udržuje skutečná kvalifikace člověka potřebná pro uplatnění na trhu práce a postup po kariérové dráze.

Z výše uvedeného vyplývají dvě důležité zásady:

 • Východiskem pro NSK jsou potřeby trhu práce. Ty jsou formulované a aktualizované prostřednictvím Národní soustavy povolání.
 • NSK, resp.standardy kvalifikací, jsou zdrojem pro vzdělávání a kritériem pro uznávání kvalifikací. Jsou zdrojem pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů středních škol i vzdělávacích programů dalších vzdělavatelů.

Členskými zeměmi EU byl přijat Evropský rámec kvalifikací (EQF), definující osm úrovní kvalifikací pomocí zobecněných znalostí, dovedností a kompetencí.

Každá členská země má za úkol zařadit každou svou kvalifikaci do jedné z těchto osmi úrovní. Cílem je, aby zaměstnavatelé v evropských zemích měli garance, že jestliže určitá kvalifikace je v určité úrovni, znamená to, že její nositel splňuje určitý společně nastavený etalon (EQF), ať je z kterékoliv členské země.

NSK, stejně jako EQF, rozlišuje osm kvalifikačních úrovní. Tyto úrovně jsou podrobně popsány svými deskriptory, které odpovídají deskriptorům adekvátních úrovní EQF. NSK je tak plně kompatibilní s EQF.
Současně jsou kvalifikační standardy PK překládány do angličtiny a na požádání budou přikládány k Europasu.


Manažer posuzování shody výrobků

Zaměstnanec s výše uvedenou kvalifikací disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti. Tato osoba zabezpečuje kromě posouzení též prohlášení shody výrobků.

Odborná způsobilost:

1. Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech, definujících posuzovaný výrobek

2. Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

3. Tvorba Prohlášení o shodě/vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity

4. Ověření správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity

5. Umístění označení CE na stanovené výrobky

6. Použití dostupných metod v procesech ověřování a posuzování shody/stálosti vlastností

7. Orientace v ustanoveních právních předpisů upravujících uchovávání technických dokumentů pro oblast posuzování a prohlašování shody v platném znění

 • Studijní materiál
 • Individuální studijní plán
 • Zkoušky autorizovanou osobou
 • Certifikace kvalifikace

Technik posuzování shody výrobků

Zaměstnanec s výše uvedenou kvalifikací disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti. Tato osoba zabezpečuje pouze posouzení shody výrobků.

Odborná způsobilost:

1. Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech, definujících posuzovaný výrobek

2. Výběr a posouzení správnosti technické dokumentace a záznamů pro procesy posuzování shody/stálosti vlasností

3. Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

4. Tvorba návodu k používání dle příslušné výrobkové komodity

5. Tvorba návrhu štítku CE

 • Studijní materiál
 • Individuální studijní plán
 • Zkoušky autorizovanou osobou
 • Certifikace kvalifikace

Realitní zprostředkovatel

Realitní zprostředkovatel zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi, asistuje při uzavírání smluv a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a pronájmu nemovitostí.

Odboná způsobilost:

1. Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovate v oblasti realit

2. Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činnosti zprostředkovatele v oblasti realit

3. Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele

4. Vykonávání činností realitního zprostředkovatele

5. Aplikace etického kodexu CEPI při výkonu činnostech realitního zprostředkovatele

6. Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešní finančního zajištění realitního obchodu

 • Zkoušky autorizovanou osobou
 • Certifikace kvalifikace

Všechna práva vyhrazena © 2018 Komora s.r.o. Višňová 666, CZ-43401 Most, IČ:27282252