Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Rekvalifikační kurz je vhodný ty, kteří se chtějí naučit něco nového a získat osvědčení o své kvalifikaci, pro ty, kteří nenašli ve svém dosavadním oboru uplatnění a chtějí získat nové zaměstnání, případně chtějí rozšířit svoji pracovní kvalifikaci, zkvalitnit aktuálně vykonávanou práci či naopak změnit své profesní zaměření.

Rekvalifikační kurzy mohou provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pod pojmem akreditovaný vzdělávací program se rozumí program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace. Cíle a obsah rekvalifikačního kurzu jsou plně v souladu s jinými právními předpisy upravujícími příslušnou kvalifikaci.

Po úspěšném absolvování závěřečné zkoušky účastníci rekvalifikačních kurzů získávají osvědčení o rekvalifikaci, příp. osvědčení o získání profesní kvalifikace s celoevropskou platností.

Aktuálně je možné čerpat finanční podporu z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, v rámci kterého je možné získat 85% na cenu vzdělávacího kurzu a refundaci mzdových nákladů za čas strávený na školení.

Manažer posuzování shody výrobků

KOMORA s.r.o. získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k realizaci rekvalifikačního kurzu Manažer posuzování shody výrobků. Tento kurz je zakončený autorizovanou zkouškou z profesní kvalifikace Manažer posuzování shody výrobků (kód  66-054-R) .

Rekvalifikační kurz slouží k získání způsobilosti pro zajištění úplného životního cyklu posouzení a prohlášení shody (vlastností) příslušného typu stanoveného výrobku.

Úspěšný absolvent rekvalifikačního kurzu „Manažer posuzování shody výrobků“ disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti plnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Výkon profese představuje expertní činnost, uplatňovanou především ve výrobních podnicích či v poradenských organizacích a dále u osob autorizovaných/notifikovaných u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ŮNMZ), případně u certifikačních orgánů certifikujících výrobky, akreditovaných Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Absolvent kurzu je schopen zajistit komplexní proces posuzování i prohlašování shody výrobků a vykonávat funkci pověřené osoby k podepisování příslušných typů „Prohlášení…“, v souladu s legislativními požadavky vztahujícími se k příslušné výrobkové komoditě. 

Zaměstnavatel obsazuje pracovní pozici Manažer posuzování shody výrobků v případě, že zamýšlí získat vyšší úroveň záruk a postihnout celý životní cyklus procesů a činností realizovaných při posuzování a prohlašování shody výrobků.

Manažer posuzování shody výrobků musí prokázat interdisciplinární kompetence a být komplexním pracovníkem s maximální orientací v problematice posuzování shody výrobků. Dílčí kompetence musí být založeny na vědomostním potenciálu i vlastní edukační činnosti, komunikačních schopnostech a efektivitě jejich používání, diagnostických a osobnostních kompetencích, s přihlédnutím k nezbytné míře adaptability, umožňující orientaci ve změnách rámce využívaného k posuzování shody výrobků a schopnosti informovat o nich ostatní zainteresované strany. Zaměstnanec musí disponovat kompetencemi pro zvládnutí moderních informačních technologií včetně modelování procesů posuzování shody. Mimo uvedené primární kompetence k zajištění úplného životního cyklu posuzování a prohlašování shody výrobků musí Manažer posuzování shody výrobků prokázat i sekundární kompetence ke kooperaci, podnikavosti, uplatňování správné výrobní praxe, uspokojování očekávání zaměstnavatele, výkonnosti, samostatnosti, aktivnímu přístupu, celoživotnímu učení, zvládání zátěže ad.

Tato požadovaná kvalifikace je na trhu práce unikátní, vychází z potřeb zaměstnavatelů a legislativního rámce, určeného zákony ČR, směrnicemi Evropského parlamentu a Rady a dále nařízeními vlády ČR.

Komplexní výuka probíhá prezenční formou. Problematika posuzování stanovených výrobků a jejich typů v dílčích výrobkových komoditách je opřena především o národní legislativní předpisy – zákony a nařízení vlády a předpisy platné na jednotném trhu EHS (EU) – nařízení a směrnice, přičemž každá výrobková komodita nachází oporu v samostatném legislativním předpisu.

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace. Zkouška z profesní kvalifikace se řídí hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard, kvalifikační standard a další dokumenty naleznete zde: 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1779-Manazer_posuzovani_shody_vyrobku/revize-2314

Přehled kompetencí profesní kvalifikace "Manažer posuzování shody výrobků" (kód: 66 -054-R):

1) Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních přdpisech definujících posuzovaný výrobek;

2) Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí;

3) Tvorba Prohlášení o shodě/vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity;

4) Ověření správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity;

5) Umístění označení CE na stanovené výrobky;

6) Použití dostupných metod v procesech ověřování a posuzování shody / stálosti vlastností;

7) Orientace v ustanoveních právních přepisů upravujících uchovávání technických dokumentů  pro oblast posuzování a prohlašování shody v platném znění.

Celková časová dotace kurzu  odpovídá 122 hodinám. Kurz je dozdělen do 16 výukových dní.

Kurz začíná běžet od 10. září 2019.

Kurz  probíhá v následujících dnech: 10.9., 11.9., 12.9., 18.9., 2.10., 3.10., 4.10., 8.10., 9.10., 10.10., 17.10., 18.10., 23.10., 24.10., 25.10.2019

Termín zkoušky z profesní kvalifikace 31.10.2019   

Cena kurzu: 49.900,- Kč bez DPH. Na úhradu kurzu je možno čerpat příspěvek Úřadu přáce ČR. S využitím dotace z veřejný zdrojů činí kurzovné pouhých 7.500,- Kč bez DPH. Dále pak zaměstnavatel získává refundaci mzdových nákladů za dobu strávenou na školení až do výše 33.000,- Kč měsíčně za každého proškolovaného zaměstnance.

Místo konání kurzu: Okresní hospodářská komora Most, Višňová 666, Most. 

Uchazeč po zdárném složení závěrečné zkoušky obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace s platností po celé Evropské unii.

Kurz je možno absolvovat také v kombinované formě v rozsahu 42 výukových hodin prezenčně a 80 výukových hodin distančně (bez možnosti dotace ze strany Úřadu práce ČR).

Obsah kurzu Manažer posuzování shody výrobků se zaměřením na strojní zařízení: 

 • Úvod do problematiky posuzování shody
 • Zákon č. 22/1997 Sb.
 • Zákon č. 90/2016 Sb.
 • Zákon č. 174/1968 Sb.
 • Norma ČSN EN ISO/IEC 17050-1: 03/2011
 • Zákon č. 102/2001 Sb.
 • Interní certifikační orgány
 • Technické předpisy k provedení zákona č. 22/1997 Sb.
 • Technické přepisy k provedení zákona č. 90/2016 Sb.
 • Posuzování shody ocelových konstrukcí
 • Kategorie VTZ a vazba na stanovené výrobky
 • Označování a řazení norem 

Vzdělavatel má právo určit výrobkovou komoditu, na kterou bude kurz vč. závěrečné zkoušky zaměřen.

Kurzisté obdrží mj. školící materiály, přístup k legislativním předpisům, vzory dokumentů a svazek příkladů k procvičování. Naučí se pracovat s programem eDrawings Viewer sloužícímu k 3D prohlížení, animaci, sestavování či rozkládání technických výkresů.

Kurzistům je umožněno klást případné dotazy prostřednictvím softwarových aplikací Sli:do a Miya. Tyto nástroje bude možné využívat také během prezenční výuky pro zvýšení efektivity výkladu, získávání zpětné vazby, apod.

Finanční podpora odborného vzdělávání z veřejných prostředků 

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanů II (POVEZ II) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu  ČR a realizován Úřadem práce České republiky na základě výzvy č. 021 z Operačního programu Zaměstnanost. 

Projekt je určen jak zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, tak osobám samostatně výdělečně činným.

Na cenu kurzu je možno čerpat finanční dotaci. V projektu POVEZ II  je hrazeno 85% nákladů za vzdělávací aktivity. Dále je možno proplatit až 100% mzdových nákladů za čas strávený na školení – ušlou mzdu zaměstnanců (max. do výše 19.503,- Kč). 

KOMORA s.r.o. zajišťuje služby vedoucí k poskytnutí finanční podpory pro účastníky kurzu zcela zdarma.

V případě Vašeho zájmu o kurz prosím vyplňte a podepiště přihlášku

Tuto následně zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechna práva vyhrazena © 2018 Komora s.r.o. Višňová 666, CZ-43401 Most, IČ:27282252