Závěrečné zkoušky

Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy kvalifikací. Nemusíte chodit do školy, abyste toho dosáhli. Informujte se, jaké znalosti / dovednosti musíte pro danou kvalifikaci prokázat.

Ověřování a uznávání profesních kvalifikací (dále PK) podle zákona č. 179/2006 Sb. provádějí tzv. autorizované osoby, a to podle hodnoticích standardů příslušných PK.

Ověřování probíhá formou zkoušky. U zkoušky musí uchazeč způsobem stanoveným v hodnoticím standardu prokázat všechny kompetence uvedené v kvalifikačním standardu podle kritérií a dalších pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Pokud je prokáže, obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace je celostátně platný doklad, který obsahuje kromě údajů o uchazeči, o autorizované osobě a o zkoušce i výčet prokázaných a uznaných odborných způsobilostí. Osvědčení i záznamy o průběhu a výsledku zkoušky jsou archivovány podle ustanovení právních předpisů o archívnictví.

Podmínky zkoušky jsou uvedeny v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace. Hodnotící standard uvádí mj.  přehled kompetencí a soubor kritérií určujících, jakým způsobem má uchazeč u zkoušky danou kompetenci prokázat. Dále pak organizační a metodické pokyny ke zkoušce (pokyny k realizaci zkoušky, způsob hodnocení, počet zkoušejících), nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky (doba pro přípravu, čas pro vykonání zkoušky). 

Jednotlivé kompentence jsou prokazovány buďto praktickým předvedením, písemným či ústním ověřením. K ověření jednotlivých kompetencí je možné využít  také test či ověřovat kompetenci ústně formou losování otázek či formou obhajoby přinesené práce nebo v podmínkách reálného provozu. Konkrétní způsoby ověřování jsou uvedeny v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace.

Všechna práva vyhrazena © 2018 Komora s.r.o. Višňová 666, CZ-43401 Most, IČ:27282252